O konferencji

Interdyscyplinarna Konferencja Zarządzanie i Innowacje XXI wieku odbędzie się 14 Czerwca 2022 roku. Jest to pierwsza edycja wydarzenia organizowana przy współpracy Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenia Studentów Marketingu i Zarządzania oraz KN ZZL Experience. Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej – stacjonarnie na Wydziale Zarządzania i Organizacji Politechniki Łódzkiej oraz online. Z obu form uczestnictwa mogą skorzystać zarówno prelegenci, jak i publiczność zainteresowana wystąpieniami.


Konferencja dotyczy szeroko pojętej tematyki zarządzania oraz innowacji z zakresu:

  • nauk społecznych i humanistycznych
  • nauk inżynierskich i technicznych
  • nauk medycznych i okołomedycznych


Wydarzenie w swojej strukturze podzielone jest na trzy bloki tematyczne, według powyższych obszarów naukowych. Każdy blok będzie prowadzony przez specjalistę z danej dziedziny. Bloki Konferencji będą składały się z 10-minutowych prezentacji prelegentów, po których przewidziane jest po 5 minut na pytania od publiczności

Udział w Konferencji, dzięki jej interdyscyplinarności, mogą wziąć wszyscy naukowcy, doktoranci i studenci zainteresowani tematyką zarządzania i innowacyjnych rozwiązań w zakresie wspomnianych wcześniej obszarów naukowych. Konferencja to również doskonała okazja do zaprezentowania badań łączących wiedzę z różnych dziedzin.

Biorąc czynny udział w wydarzeniu, obligatoryjne jest wystąpienie na Konferencji z 10-minutową prezentacją na wybrany temat wchodzący w wyznaczony zakres tematyczny. Fakultatywna jest natomiast publikacja opracowanego referatu w publikowanej, z okazji organizacji Konferencji, monografii. Monografia wydawnictwa Politechniki Łódzkiej znajduje się na liście wydawnictw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego publikujących recenzowane monografie naukowe. W związku z tym za publikację, jak i za udział w Konferencji, uczestnikom przysługują dodatkowe punkty np. podczas ubiegania się o stypendium naukowe.

Udział w Konferencji Zarządzanie i Innowacje XXI wieku jest darmowy dla wszystkich uczestników, niezależnie od formy udziału. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmowane są przez formularz zgłoszeniowy.

Bloki tematyczne

Konferencja Zarządzanie i Innowacje XXI wieku ma na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji i zwrócenia uwagi na współcześnie istotne problemy i zagadnienia, z jakimi mierzą się badacze, przedsiębiorcy i całe społeczeństwo w zakresie zarządzania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w życiu i biznesie. Mnogość tematów, które nurtują naukowców i studentów, nie pozwoliły na ograniczenie się w zakresie Konferencji do wąskiego obszaru wiedzy. Z tego powodu wyznaczono trzy odrębne bloki tematyczne, w których obrębie będą poruszane kwestie związane z tytułowym zarządzaniem i innowacjami.

Nauki społeczne i humanityczne

Blok nauk społecznych i humanistycznych w swojej tematyce uwzględnia funkcjonowanie społeczeństwa oraz jednostki z różnych perspektyw. Prelekcje w tym bloku będą koncentrować się wokół tematów zarządczych i innowacji w dyscyplinie ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarczej, nauk o bezpieczeństwie, komunikacji społecznej i medialnej, polityce, administracji, jakości, prawa socjologii oraz psychologii. Swoje miejsce znajdą również tematy związane archeologią, filozofią, historią, językoznawstwem, literaturoznawstwem oraz naukami o kulturze, religii i sztuce.

Nauki inżynierskie i techniczne

Blok nauk inżynieryjno-technicznych obejmuje w swoim zakresie problematykę zarządzania i innowacji w dyscyplinach naukowych takich jak architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, chemiczna, materiałowa, mechaniczna, środowiskowa, górnictwo, energetyka oraz transport. Przykładowymi obecnie aktualnych i istotnych zagadnień w tym bloku są innowacyjne rozwiązania w zakresie smart city, elektrycznych pojazdów, energetyki, rozwiązań na rzecz klimatu czy czystego powietrza.

Nauki medyczne i okołomedyczne

Blok nauk medycznych i okołomedycznych dotyczy wszelkich zagadnień z tematyki zarządzania oraz wdrożeń nowych koncepcji, propozycji innowacji w dyscyplinach nauk medycznych i pokrewnych. Na szczególną uwagę w tej kategorii może liczyć temat pandemii Covid-19, która obecnie odgrywa dominującą rolę w zmianach zachodzących w sposobie organizacji, planowania i kierowania w branży medycznej i farmaceutycznej. Niespodziewane pojawienie się wirusa Sars-Cov-2 oraz dynamiczny rozwój sytuacji na całym świecie zmusił również badaczy do zwrócenia większej uwagi na branżę medyczną, co może skłonić jej badaczy do wdrażania nowych rozwiązań z zakresu zdrowia publicznego. Jednak liczymy na to, że dyskusja w tym bloku nie będzie monotematyczna, dlatego zapraszamy do udziału miłośników i badaczy skoncentrowanych na zagadnieniach zarządczych i innowacjach również w innych zagadnieniach związanych z medycyną oraz stomatologią, farmacją, pielęgniarstwem, fizjoterapią, ratownictwem medycznym, diagnostyką laboratoryjną czy technologią medyczną.

O ostatecznym przyporządkowaniu prezentowanych treści do bloków tematycznych decydują organizatorzy Konferencji. Decyzje będą podejmowane na podstawie treści nadesłanych publikacji, streszczeń prezentacji oraz ich tytułów.

Zgłoszenia

Aktualności